Home | info@knusonline.com

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

1.           Algemeen

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en    diensten waarbij KNUS Europe, statutair gevestigd te Beverwijk, als verkoper of aanbieder van producten en/of diensten optreedt. Afwijkende afspraken bezitten slechts geldigheid indien deze schriftelijk door KNUS Europe zijn bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de koper (in dit document tevens aangeduid als: afnemer) wordt uitdrukkelijk door KNUS Europe van de hand gewezen.

2.          Aanbieding

2.1          Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de aanbiedingen van KNUS Europe vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door KNUS Europe desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de bestelling, mits binnen 5 (vijf) dagen. 

2.2          Een op naam gestelde aanbieding heeft een geldigheidsduur van 2 (twee) weken, tenzij een andere termijn in de aanbieding staat vermeld.

2.3          Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt KNUS Europe niet.

3.          Bestellingen

3.1          Bestellingen dienen zo volledig mogelijk te worden omschreven. Bestellingen die hieraan niet voldoen, worden door KNUS Europe zo goed mogelijk uitgevoerd, het risico van vergissingen e.d. is voor de afnemer.

3.2          De bestelling is bindend voor de afnemer zodra deze bestelling, zonder voorbehoud, schriftelijk, mondeling of telefonisch door KNUS Europe is ontvangen.

3.3          KNUS Europe behoudt zich het recht voor om afhandelings- c.q. verzendkosten in rekening te brengen wanneer aan afnemer geleverde doch verkeerd bestelde producten aan KNUS Europe worden geretourneerd.

3.4          KNUS Europe behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.

4.          Overeenkomst

4.1          Tenzij anders overeengekomen, komt de overeenkomst tot stand op de dag waarop KNUS Europe met de uitvoering van de bestelling een aanvang heeft gemaakt of op de dag van schriftelijke aanvaarding door KNUS Europe van een door de afnemer geplaatste bestelling.

4.2          Indien de afnemer, na plaatsing en aanvaarding van de bestelling, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft KNUS Europe naar vrije keuze het recht hetzij de afnemer te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren.

5.          Prijzen

5.1          Overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de prijzen en condities die gelden op de dag dat de bestelling door KNUS Europe wordt ontvangen. KNUS Europe heeft het rechte eventuele verhogingen van de prijzen wegens (al dan niet voorzienbare) kostprijsverhogende omstandigheden na de dag waarop de bestellingen door KNUS Europe zijn ontvangen, aan de afnemer door te berekenen, in welk geval zij de afnemer terstond van die omstandigheden op de hoogte brengt.

5.2          In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 zullen overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de prijzen die gelden op de dag van de levering, indien levering in gedeelten is overeengekomen, dan wel indien de afnemer levering wenst in afwijking van de overeengekomen leveringstermijn.

5.3          Alle prijzen zijn exclusief vervoers- en verpakkingskosten, BTW, handlings- verzend en /of vervoerskosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld. In geval van reparaties zijn de prijzen exclusief arbeidsloon.

5.4          Kosten als gevolg van wijzigingen en/of aanvullingen van de bestellingen en speciale bestellingen van artikelen die KNUS Europe niet in haar assortiment heeft opgenomen (divers artikelnummer) en/of overeenkomst door de afnemer zijn voor rekening van de afnemer.

6.          Levertermijn

6.1          Alle op enig moment door KNUS Europe aangegeven levertermijnen of –data zijn slechts richtdata en zijn derhalve niet bindend voor KNUS Europe. Overschrijding van deze levertermijnen of –data geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en/of opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst.

7.            Levering

7.1          De transportkosten zullen worden doorberekend aan de afnemer tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. KNUS Europe heeft het recht om de producten in gedeelten te leveren, in welk geval de gedeelten afzonderlijk aan de afnemer gefactureerd zullen worden. Het risico van de producten gaat over op de afnemer op het moment van aflevering van de producten aan de afnemer.

7.2          De afnemer dient de producten terstond bij aflevering te controleren en manco’s, beschadigingen e.d. binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering bij KNUS Europe te melden. Overige reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de afnemer schriftelijk bij KNUS Europe te worden gemeld. Indien deze termijn(en) zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht in goede staat te zijn ontvangen en te zijn geaccepteerd. Het afgeleverde product wordt eveneens geacht te zijn geaccepteerd indien de afnemer (een gedeelte van) het product heeft weder verkocht, in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt heeft of respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen be- of verwerken. Indien de afnemer na ingebrekestelling door KNUS Europe, weigert de door hem bestelde producten in ontvangst te nemen, is KNUS Europe gerechtigd de kosten van opslag van deze producten aan de afnemer in rekening te brengen.

7.3          De afnemer zal voor gebruik van nieuwe KNUS Europe-producten, telkens zorg dragen voor inspectie en (waar relevant) afstelling, zodanig dat het product geschikt is voor onmiddellijk en veilig gebruik (voor eindproducten ook wel de “afmontage” genoemd).

7.4          De bestelde producten worden in de gebruikelijke voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, etc. kunnen niet aan KNUS Europe worden toegerekend.

8.          Transport

8.1          Voor zover niet anders is overeengekomen, bepaalt KNUS Europe de transportmiddelen en de transportwegen zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.

8.2          Voor zendingen in Nederland met een factuurwaarde van € 100, - en hoger, zijn de vrachtkosten voor rekening van KNUS Europe, tenzij anders overeengekomen. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan € 100, - komen de vrachtkosten voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

9.          Garantie

9.1          De deugdelijkheid van de geleverde producten wordt door KNUS Europe conform de garantiebepalingen in de gebruikshandleiding van het geleverde product gegarandeerd. Ontbinding op grond van vermeende ondeugdelijke nakoming van de garantieverplichtingen is uitgesloten. Voor door KNUS Europe ingekochte en aan de afnemer doorgeleverde producten is de garantie beperkt tot de garantie zoals omschreven in de garantiebepalingen van de betreffende producent van bedoelde producten.

9.2          Garantie wordt slechts verleend indien tijdens de garantietermijn bij het onderhoud en de reparatie van de KNUS Europe-producten adequate onderdelen zijn gebruikt waarvan de kwaliteit niet onder doet aan de KNUS Europe-producten.

9.3          Enige rechten uit hoofde van de garantie vervallen als hierop na het verstrijken van de garantieperiode een beroep wordt gedaan.

9.4          Het in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de afnemer uit hoofde van door de producent van de producten verstrekte garanties.

10.        Klachten

10.1       KNUS Europe verplicht zich klachten die binnen de in artikel genoemde termijn bij KNUS Europe zijn binnengekomen binnen 30 (dertig) dagen in behandeling te nemen en de afnemer mondeling dan wel schriftelijk mede te delen of zijn klacht in behandeling wordt genomen en op welke wijze de afhandeling zal plaatsvinden. Een door de afnemer ingediende klacht geeft de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

10.2       Reclame is niet mogelijk indien het gekochte product een of meer afwijkingen vertoont die valt/vallen binnen een redelijke productietolerantie. Reclame is evenmin mogelijk met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of achteloos gebruik en/of opslag, te zware belasting of onvakkundig onderhoud, reparatiewerkzaamheden of veranderingen door afnemer of derden zonder uitdrukkelijke toestemming verricht c.q. aangebracht en/of indien het feit dat de producten niet voldoen aan de wensen van KNUS Europe het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege. Indien technische inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften een wijziging ondergaan, kan aan KNUS Europe niet enkel daarom een tekortkoming worden toegerekend en heeft de afnemer niet enkel op die grond het recht te reclameren.

10.3       Het opsturen van geleverde producten aan KNUS Europe voor reclame, reparatie, garantie of creditering geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van KNUS Europe onder de door haar te bepalen voorwaarden en geschiedt steeds, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van KNUS Europe, voor risico van de afnemer.

10.4       Het is de afnemer niet toegestaan producten ten aanzien waarvan gereclameerd wordt tijdens de in artikel bedoelde termijn te gebruiken, te wederverkopen en/of te (doen) be- of verwerken. Deze producten dienen voor inspectie beschikbaar te worden gehouden, op straffe van verval van alle rechten van de afnemer.

11.        Betaling

11.1       KNUS Europe is gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling of andere zekerheid van de afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling c.q. het verschaffen van zekerheid als bedoeld in de vorige zin, is artikel 16.2 van toepassing.

11.2       Betaling zal dienen plaats te vinden op het op de factuur vermelde bank- of girorekeningnummer van KNUS Europe en zal dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn middels automatische incasso, of een andere door KNUS Europe goedgekeurde betalingswijze. Behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken dienen betalingen te worden voldaan in de valuta waarin de desbetreffende overeengekomen prijs is uitgedrukt. Afwijkende betalingsvoorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk door KNUS Europe te zijn aanvaard.

11.3       Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de afnemer na afloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder ingebrekestelling, over het bedrag waarvoor de afnemer in gebreke is een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand.

11.4       Alle in verband met de inning van de vordering van KNUS Europe gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de afnemer. De hoogte van de te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedraagt in ieder geval 15% van het bedrag waarvoor de afnemer in gebreke is met een minimum van € 125, -. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan voornoemd percentage, dienen de werkelijk gemaakte kosten te worden vergoed. Indien KNUS Europe het faillissement van de afnemer aanvraagt, is de afnemer gehouden naast de koopsom, rente en inningskosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvraag te voldoen.

11.5       Betalingen van de afnemer strekken primair tot voldoening van de door de afnemer verschuldigde rente, (buiten)gerechtelijke kosten en (waar relevant) kosten van faillissementsaanvraag, zoals deze in artikel 11.5 hiervoor zijn vermeld. Eerst na voldoening van deze rente en kosten, worden de betalingen van de afnemer in mindering gebracht op de langst openstaande vordering(en) ter zake van de geleverde producten.

11.6       In geval de afnemer met betalingen aan KNUS Europe in gebreke blijft, worden alle (overige) vorderingen van KNUS Europe op de afnemer direct opeisbaar.

11.7       KNUS Europe is te allen tijde gerechtigd om al hetgeen de afnemer uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, te verrekenen met enige betaling aan de afnemer.

11.8       Door KNUS Europe van afnemer ontvangen betalingen strekken tot voldoening van de oudste bij KNUS Europe openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, niettegenstaande een eventuele andere verklaring van de afnemer ter zake.

12.        Eigendomsvoorbehoud

12.1       Voor elke koopovereenkomst inzake een product, die tussen KNUS Europe en de afnemer wordt gesloten, geldt dat de overdracht van dat product plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde van volledige, onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van:                         a.       alle bedragen die afnemer op grond van voornoemde koopovereenkomsten als    tegenprestatie aan KNUS Europe verschuldigd is voor alle aan afnemer geleverde of te leveren producten (waaronder de koopprijs, BTW en andere heffingen); en                                              b.            alle bedragen die de afnemer verschuldigd is aan KNUS Europe wegens het niet nakomen door de afnemer van de hiervoor onder a. genoemde betalingsverplichtingen (waaronder rente en kosten).

12.2       Tot het moment van volledige, onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van de onder voorgaand artikel genoemde bedragen, blijft de eigendom van de producten berusten bij KNUS Europe en is het de afnemer niet toegestaan deze producten, onder welke titel dan ook, te vervreemden, bewaren, verhuren, leasen of van zijn vestiging en/of depot weg te (laten) halen, behoudens vervreemding van de producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de afnemer op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel in staat van faillissement wordt verklaard of hiertoe een aanvraag wordt ingediend. In geval van schending van het onderhavige verbod is de afnemer – bovenop de reeds bestaande openstaande vorderingen – voor de onbevoegd vervreemde producten aan KNUS Europe een boete verschuldigd, die gelijk is aan de hoogte van de koopprijs van de desbetreffende door KNUS Europe krachtens de koopovereenkomst(en) aan de afnemer geleverde producten.

12.3       Op de vorderingen die de afnemer jegens diens afnemers verkrijgt wegens de vervreemding (doorlevering) van de door KNUS Europe krachtens de koopovereenkomst(en) geleverde producten, vestigt afnemer hierbij (bij voorbaat) een eerste pandrecht ten behoeve van KNUS Europe.

12.4       KNUS Europe is te allen tijde bevoegd de haar in eigendom toebehorende producten terug te (laten) nemen van de afnemer indien en zodra de afnemer in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de in bovenstaand artikel genoemde koopovereenkomsten tekortschiet. Afnemer zal alsdan op eerste verzoek van KNUS Europe alle noodzakelijke medewerking en benodigde toestemming(en) verlenen teneinde KNUS Europe in de gelegenheid te stellen het voornoemde eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, onder meer door KNUS Europe in staat te stellen producten terug te (laten) nemen.

13.        Verzekering

13.1       De afnemer is verplicht de door hem afgenomen producten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade, mede ten behoeve van belanghebbende derden, vanaf het moment van aflevering door KNUS Europe aan de afnemer totdat de eigendom van de betreffende producten overeenkomstig artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek op de afnemer is overgegaan.

14.        Aansprakelijkheid

14.1       De aansprakelijkheid van KNUS Europe is beperkt tot nakoming van de in de garantiebepalingen (zoals in de gebruikshandleiding van het geleverde product opgenomen) omschreven verplichtingen tenzij en voor zover anders voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling. KNUS Europe is jegens de afnemer in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

14.2       Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van KNUS Europe in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de aankoopsom van de uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst aan de afnemer geleverde producten dan wel de prijs van de door KNUS Europe verrichte werkzaamheden.

14.3       De afnemer is gehouden KNUS Europe te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen (zulks naar keuze van KNUS Europe) ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van KNUS Europe in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

15.        Overmacht

15.1       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elke van de wil van KNUS Europe onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en/of kostbaarder maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van KNUS Europe, overheidsmaatregelen (waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden), storm en/of andere natuurrampen, tekortkomingen van leveranciers van KNUS Europe, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, aanslagen, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van KNUS Europe of haar leveranciers.

16.       Opschorting en ontbinding

16.1       Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is KNUS Europe gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 (zes) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat KNUS Europe tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is KNUS Europe bevoegd, en aan het einde daarvan is zij verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

16.2       Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met KNUS Europe gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens KNUS Europe te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de afnemer, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is KNUS Europe gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 (zes) maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is KNUS Europe bevoegd, en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen, voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

17.        Voortzetting door derden

17.1       Wanneer de afnemer voornemens is zijn bedrijf voort te zetten of te doen voortzetten door of in samenwerking met derden – waaronder begrepen voortzetting onder een andere rechtsvorm (naamloze vennootschap of besloten vennootschap, vennootschap onder firma, enz.) dient hij hiervan tijdig aan KNUS Europe schriftelijk mededeling te doen. De oorspronkelijke afnemer blijft (hoofdelijk) aansprakelijk zolang KNUS Europe hem niet schriftelijk van zijn verplichtingen heeft ontheven.

18.        Geschillen en toepasselijk recht

18.1       Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

19.        Wijziging

19.1       Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door KNUS Europe worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen gelden voor alle na het tijdstip van in werking treden daarvan tot stand te komen overeenkomsten.

20.        Slotbepalingen

20.1       Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook e-mail en/of communicatie per fax begrepen, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

20.2       De afnemer dient KNUS Europe steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van enige wijzigingen in naam (waaronder bedrijfsvorm), postadres, e-mailadres en telefoonnummer.